Jak instalovat a udržovat plovoucí podlahy

Instalaci či renovaci plovoucích podlah vždy doporučujeme svěřit odborné firmě.

Ale pokud se rozhodnete instalovat si podlahu sami, nabízíme návod.

Pro výpočet správného množství materiálu doporučujeme k celkové výměře místnosti připočítat cca 7% na prořezy. Vždy však záleží na členitosti místnosti, ve které bude instalace probíhat. Upozorňujeme, že podlaha se prodává pouze po celých baleních.

Kromě výměry podlahové plochy je nutné změřit také obvod místnosti pro stanovení správného počtu soklových lišt.

Vizuální kontrola

Všechny podlahy a obklady dodávané firmou Korek Jelínek s.r.o. se vyrábí v souladu s nejmodernějšími technologickými postupy a procházejí v procesu výroby průběžnými zkouškami a důslednou vícestupňovou kontrolou. Přesto nelze zcela vyloučit poškození jednotlivých prvků např. při přepravě. 

Před instalací i v jejím průběhu kontroluje osoba provádějící instalaci, že materiál odpovídá objednanému zboží, co do formátu, množství, barvy, typu, a že je materiál nepoškozený. Zjistí-li vadu materiálu před pokládkou nebo kdykoliv v jejím průběhu, přeruší instalaci a o věci vyrozumí prodávajícího v souladu s obchodními podmínkami firmy Korek Jelínek s.r.o. Vizuální kontrola se provádí při optimálním, ideálně denním, osvětlení.

Doporučujeme před pokládkou zkontrolovat barevné odstíny jednotlivých lamel. U korkových plovoucích podlah jsou lehké odstínové diference a diference ve struktuře přípustné, neboť korek je přírodní materiál a toto je jeho přirozenou vlastností. Na místech, kde je podlaha vystavená silnému vlivu slunečního záření může dojít k tzv. “šisování”, které však ovlivní pouze estetický efekt.

Na zboží, které bylo instalováno i přes zjevné vady nelze uplatnit nárok na úhradu v souvislosti s vadným plněním.

Úprava povrchu podkladu

Velmi důležitý je rovný, pevný a suchý podklad. Podklad nesmí být měkký, poškozený či volně ložený. Norma stanovuje nerovnost ± 2mm na 2 délkové metry. Větší výstupky či spáry a propadlá místa je nutno vyrovnat buď zbroušením nebo vyplněním vhodnou nivelační hmotou.

Při instalaci plovoucí podlahy na dřevěný povrch je nutné odstranit veškeré stávající krytiny a zkontrolovat, že dřevo není vlhké, nevykazuje známky napadení plísní či škůdci, a že je povrch dostatečně upevněný a odvětrávaný. Pro dřevěnou podkladní vrstvu platí nutnost dilatace stejně jako pro plovoucí podlahu, aby se zamezilo případnému vrzání podlahy. Navrch se dá dřevěná vyrovnávací deska, která musí být dobře ukotvená nebo nivelační hmota, která vyrovná povrch.

Ochrana proti vlhkosti

Je-li podkladní vrstvou anhydrit, beton, dlažba, stěrka či jiný obdobný materiál, je vždy nutné pro zamezení prostupu případné vlhkosti použít pod plovoucí podlahu parotěsnou PE fólii. Fólie musí být položena na hladký povrch, aby nedošlo k jejímu poškození. Parozábrana má být vytažena až na zeď a ukončena soklovou obvodovou lištou. Parozábranu je nutné u těchto typů podkladů použít i ve vyšších patrech. Při vynechání parozábrany nebude brán zřetel na pozdější reklamace podlahy.

Parozábrana není vyžadována, je-li podkladní vrstvou dřevo či jiný suchý systém, kde má být izolace proti vlhkosti dostatečně ošetřená pod těmito materiály.

Podkladní a stabilizace plovoucích podlah

Pro zlepšení tepelně izolačních a akustických vlastností podlahy lze pod plovoucí podlahy položit podkladní korkovou roli tloušťky 2mm, která tlumí kročejový hluk a navíc vytváří antibakteriální prostředí. Podkladová role se instaluje postupně spolu s jednotlivými lamelami. 

Pro stabilitu rozměrů je důležité vyrovnání teploty podlahových lamel s prostředím, ve kterém se bude podlaha instalovat. Lamely je potřeba stabilizovat vybalené z PE fólie cca 48 hodin v místnosti instalace. Ideální teplota je 20°C, přičemž teplota by během instalace neměla klesnout pod 18°C. Vlhkost podkladu při instalaci na cementový podklad by měla být nižší než 2,5% CM a při instalaci na anhydritový podklad 0,5%CM. Při instalaci na anhydritový podklad v kombinaci s podlahovým vytápěním pak 0,3% CM.

Záznamy o vstupních podmínkách instalace je nutno zapsat do stavebního deníku a tento předložit prodávajícímu při případném uplatnění nároku z vadného plnění.

Instalace plovoucích podlah na podlahové topení

Plovoucí podlahy dodávané firmou Korek Jelínek s.r.o. jsou vhodné pro použití s podlahovým vytápěním při dodržení všech norem a předpisů určených výrobcem topného systému.

Ověření správnosti funkce a seřízení topné soustavy musí být provedeno ještě před zahájením pokládky a mělo by být stvrzeno protokolem o provedené topné zkoušce, která se má provádět vždy, a to i v letních měsících.

Pokládka

Před zahájením pokládky je nutné místnost rozměřit tak, aby poslední řada lamel byla rovnoběžná se stěnou a šíře těchto lamel odpovídala alespoň polovině šíře lamely.

Pro dosažení co nejlepšího vizuálního efektu doporučujeme umístit první lamelu v zadním rohu místnosti podélně s delší stěnou, avšak z praktického hlediska doporučujeme vzít v úvahu i umístění dveří, kde je lépe situovat lamely rovnoběžně se vstupem, aby v tomto nejvíce exponovaném místě byl co nejmenší počet spojů.

Při kladení lamel je nutné po obvodu místnosti ponechat dilatační spáru 10mm, která bude po dokončení překryta vhodnou soklovou lištou.

U první řady lamel je nutné uříznout pero a důsledně vyrovnat lamely ke zdi pomocí dilatačních klínků. Tuto uříznutou část lamely o rozměru cca 5 cm nacvakneme na následující lamelu a použijeme k ochraně zámku při doklepávání mezer na kratší straně lamel. Doklepávání mezer kladívkem či paličkou je potřeba dělat velmi šetrně, aby nedošlo k poškození zámku.

Při instalaci podlahy ve dvou a více lidech lze zaklapávat celou řadu lamel najednou.

Díky zámkovému systému se do sebe jednotlivé lamely pod úhlem jednoduše zaklapnou bez nutnosti použití lepidla či jiné stavební chemie. Před použitím lamely je vždy nutné kontrolovat neporušenost a čistotu zámku. Případné nečistoty v zámku by mohly způsobit výškové rozdíly podlahy. Poškozený zámek nelze instalovat.

Pro maximální stabilizaci plochy by spoje sousedních řad lamel neměly být v jedné linii, spoj následující řady lamel by měly být vždy předsazen o 1/3 délky lamely, nejméně však o 30cm. Tohoto efektu docílíme použitím dořezu z poslední lamely předchozí řady na začátku řady nové, má-li odřezek požadovaný rozměr.

Dodržení souslednosti prací

Pro zajištění hladkého průběhu a požadovaného výsledku celé realizace důrazně doporučujeme zachovat logickou souslednost prací:

 • Nejprve by měl být řádně připraven podklad pro instalaci plovoucí podlahy.
 • Výmalba by měla předcházet samotné pokládce podlahy. Pokud bude výmalba probíhat až po pokládce podlahy, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost ochranným prvkům, aby nedošlo k poškození instalované podlahy.
 • Následně by měla být celoplošně instalována podlaha včetně obvodových lišt.
 • Až po instalaci podlahy a dodržení všech doporučených lhůt pro vytvrdnutí povrchových laků by měla následovat montáž obložek dveřních zárubní a dveří, kuchyně, vestavěných skříní či jiného vybavení.
 • Údržba plovoucích podlah 

Je-li podlaha již z výroby opatřena finální povrchovou úpravou, není potřeba ji dále lakovat.

Pro prodloužení životnosti a zvýšení odolnosti povrchového laku však doporučujeme podlahu ošetřit přípravkem RIGOSTEP POLISH s efektem polomatný, matný či lesklý.

Doporučený postup pro aplikaci je následující:

 • Podlahu je nutné zbavit nečistot vysavačem a důkladně odmastit speciálními přípravky.
 • Po aplikaci přípravku v předepsaném poměru se doporučuje ještě jednou vytřít podlahu pouze vodou.
 • Na dokonale čistou a suchou podlahu se širokým mopem aplikuje neředěný přípravek RIGOSTEP POLISH, který na podlaze vytvoří ochranný film, který vydrží cca 1 rok, poté doporučujeme postup opakovat. Tento přípravek lze v ředěné formě v předepsaném poměru použít i na běžnou údržbu podlahy.
   

Saponáty, koncentrované chemické přípravky či desinfekce rozleptávají lak, jejich použití výslovně nedoporučujeme.

K zabránění mechanického poškození doporučujeme nohy či jiné styčné plochy nábytku opatřit filcovými podložkami, které zabrání poškrábání povrchu podlahy.

Renovace korkových plovoucích podlah

K renovaci podlahy je potřeba přistoupit včas, dokud došlo pouze k lokálnímu ztenčení vrstvy povrchového laku, ale nedošlo k poškození dýhy.

Doporučený postup renovace:

 • podlahu je nutné důkladně odmastit speciálním přípravkem dle pokynů výrobce na obalu,
 • přebroušením jemným brusným materiálem sjednotit povrch renovované podlahy,
 • odstranit veškeré nečistoty,
 • na suchou a čistou podlahu ve dvou vrstvách aplikovat vrchní jednosložkový lak C800.

Pozor, mezi jednotlivými vrstvami laku je nutné nechat rozestup 24 hodin. Lakování se provádí při zavřených oknech a bez přímého působení slunečních paprsků, aby se předešlo nerovnoměrnému schnutí laku.

Plné zatížení podlahy je možné až za 7 – 8 dní. Do té doby je nutné se k podlaze chovat velmi šetrně a neumísťovat na ní nábytek či koberce, aby nedošlo k otisku ploch do laku. Jednotlivé vrstvy laku se aplikují vždy suchým válečkem s nízkým vlasem určeným pro práci s laky na vodní bázi.

Při aplikaci laků je nutné vždy dodržovat určenou spotřebu laku na m2 udávanou výrobcem.

Pro případné další dotazy prosíme kontaktujte obchodní zástupce společnosti: Jaroslav Jindra, tel.: 775 759 703 nebo e-mail: jaroslav.jindra@jelinek.cz.