Korek, dominantní produkt vinných uzávěrů

Korek: Dominantní produkt vinných uzávěrů pro optimální skladování a zátkování

Korek je unikátní přírodní materiál s vynikajícími vlastnostmi, které nejsou dosud možné napodobit synteticky ani pomocí moderních technologií. Je právem označován jako dominantní produkt mezi vinnými uzávěry na trhu.

Správné skladování korkových zátek

Po výběru vhodné korkové zátky odpovídající typu vína a rozměrům lahve a po doručení zátek v hygienickém balení od dodavatele, je důležité dodržovat správné podmínky skladování. Korkové zátky je vhodné skladovat větraném a suchém prostředí s konstantní teplotou mezi 15 a 20 °C a relativně vysokou vlhkostí mezi 40 až 70%. Doporučuje se nejdelší skladovací doba korků kolem půl roku, avšak za dodržení optimálních podmínek mohou zůstat použitelné i déle. Je nutné vyvarovat se skladování korku v otevřených pytlích, prašných prostorách, prostředí s chemickými látkami nebo mrazu.

Korek Jelínek - Instagram (4)

Správné zátkování korkových zátek

Kork má jedinečnou vlastnost, která mu umožňuje se při zátkování stlačit a poté se vrátit do své původní podoby. Před samotným zátkováním není nutné korky promývat ani dezinfikovat, tato metoda je již minulostí. Dnešní korkové zátky jsou pečlivě ošetřeny pro přímé lahvování a jsou odolné vůči nasákavosti a mikrobiologickému vývoji. Omývání korků ve vodě by naopak mohlo způsobit problémy.

Na čem ještě záleží

  • Hrdlo lahví připravených k zátkování musí být čisté a suché.
  • Lahve nemají být příliš plné – vzdálenost mezi hladinou vína a spodní částí korku musí být min. 15mm. Tento volný prostor je nezbytný pro případnou expanzi vína při přepravě nebo skladování. Víno expanduje o 0,2ml při vzestupu teploty o 1°C.
  • Zátkujeme tak, aby vrchní část korku byla max. 1mm pod horním okrajem hrdla.
  • Používáme kvalitní a správně fungující zátkovačku.
  • Důležitá je včasná výměna opotřebovaných čelistí. Důsledkem opotřebovaných čelistí je efekt tzv.: „založeného kabátu”, kdy se povrch zátky zdeformuje „přeložením” a vytvoří se žlábek, kterým může víno unikat. U správně fungující zátkovačky toto riziko nehrozí.

Stlačení zátky

Zátku stlačujeme na průměr o 2mm menší než hrdlo lahve. Maximální vhodné stlačení zátky je o 30% průměru zátky. Při stlačení vyšším než 33% průměru zátky se může korková zátka poškodit a nemusí pak plnit svoji roli kvalitního uzávěru. Např. u zátky o průměru 24 mm je maximální stlačení na 16mm, což odpovídá vložení do hrdla o průměru 18,5mm. Tuto zátku nikdy nestlačujeme pod 15,5mm. Zátka obnoví svůj objem do 5 až 10 minut. Doporučujeme tedy po zátkování ponechat lahev ve vertikální poloze min. 15-20 minut. Pokud se lahev ihned po zátkování položí (např.: do košů kvůli nedostatku místa), zvyšuje se riziko, že víno proteče kolem zátky, která ještě nestačila expandovat. Pokud korky dostanou potřebný čas k přirozenému expandování, můžeme se spolehnout, že budou dobře plnit funkci kvalitního a dlouhodobého uzávěru.